ช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงและผ่านการฝึกอบรม โครงการ “อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง” เพื่อส่งเสริมยกระดับระบบการจัดการเลี้ยงโคนมและสร้างเครือข่ายกับฟาร์มเกษตรกร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมลำพูน ธนาคารโคนมทดแทนฝูง โดยมี นายชญานนท์ ญาติมาก ประธานสหกรณ์โคนมลำพูน ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคนมลำพูน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมแม่ออน และกระบวนการทำอาหาร TMR โดยมีนายจำลอง ไชยวรรณาประธานสหกรณ์โคนมแม่ออน ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคนมแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่