ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม ความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเป็นความร่วมมือทั้งสององค์กร เพื่อหารือในการขยายผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมโคนม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นมต่อไปในอนาคต
ภายในงานผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้กล่าวถึง “ความเป็นมาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม โคนมไทย” และมีปาฐกถาโดยผู้อำนวยการ สวทช. ในหัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” นอกจากนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ “นมโคไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีคุณเทอดไชย ระลึกมูล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน อ.ส.ค. เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2-ทาวเวอร์ B) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี