บ่ายวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. และ กรมหม่อนไหม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ผลสดร่วมกับผลิตภัณฑ์นมในหลาย     รูปแบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่และนมของอ.ส.ค. ภายใต้แบรนด์ ไทย – เดนมาร์ค ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ และยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ