วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยความร่วมมือทั้ง 2 องค์กร จะเป็นการพัฒนาในเรื่องการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการขายให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.