วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย น้ำนมดิบ ประจำปี 2560/2561 กับ สหกรณ์โคนมทั่วประเทศไทย ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี