วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบบล็อค จำกัด และ ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ระหว่าง อ.ส.ค. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบบล็อค จำกัด ตามนโยบาย อ.ส.ค. ปี 2561 ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์นม UHT ไทย-เดนมาร์ค ด้วยการติดฉลาก คารบอนฟุตพริ้นท์ บนกล่องนม UHT ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ตระหนัก และรับรู้ถึงข้อมูลการปล่ยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์นม UHT ไทย-เดนมาร์ค ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมนมไทย ในการแข่งขันตลาดโลก ณ Welcome Hall สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี