วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ (นายถวิล มั่งนุ้ย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ” ซึ่งพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย พื้นที่ ราชพัสดุ (เช่า) เนื้อที่ 79 ไร่ และ พื้นที่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ตาม MOU เนื้อที่ 75-3-75 ไร่ เพื่อตอบสนองและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตภาคเหนือ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน รวมทั้ง ผู้บริหาร อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ จำกัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุม ที่ว่าการ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง