เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน” และได้รับเกียรติจากพันธมิตรในการลงนามในครั้งนี้ได้แก่
1. นายเกรียงไกร จงเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตัวแทนจากทางกรุงเทพมหานคร
2. Mr.Bert Jan Post , Managing Director บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย)จำกัด
3. นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
4. นายตรีวิจักษณ์ ยิบยินธรรม
กรรมการผู้จัดการบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้เด็กนักเรียน ในเขต กทม.จำนวน 250,000 คนที่ดื่มนมโรงเรียนแล้วพับกล่องนม UHT เพื่อรวบรวม นำมารีไซเคิล สร้างสิ่งใหม่ให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ขยายผล ไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยมีผู้บริหาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ