ช่วงเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กับ นายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และ นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ ด้านฟาร์มโคนม การผลิต และการตลาด โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โคนม ในการนำพาเกษตรกรสู่ความ มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้ภารกิจ ของ อ.ส.ค.ที่มีวิสัยทัศน์ นมแห่งชาตื ปี 2564 ณ ห้องพญาไท 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ