ช่วงสายวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ รองศาตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น