ช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ให้เกียรติลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค.กับองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการ อ.ค.ส. ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค ออกจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ