เช้าวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center: AIC) กับ มหาวิทยาลัย/ สถาบัน 66 จังหวัด โดย ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน ในพิธีดังกล่าว ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ