เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ณ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี