ช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายน้ำนมโค ปี 2561/2562 กับสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทุกภูมิภาค จำนวน 44 สหกรณ์/ศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการน้ำนมดิบ โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการ อ.ส.ค. ( น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ที่มีผู้บริหาร อ.ส.ค. เกษตรกร และสหกรณ์โคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี