ช่วงบ่ายวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการร่วมกันพัฒนา ขยายฐานการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ เด็ก และเยาวชน โดยมี น.สพ.วิษณุ ทรงกิตติ อนุกรรมการ ส่งเสริมฯ อ.ส.ค. และผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 องค์การสวนสัตว์ ในพระราชูปถัมภ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ