วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) จำนวน 20,000 โดสให้แก่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. จำนวน15 สหกรณ์ นำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและฉีดให้โคนม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคนมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน โดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยมี ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายสุรักษ์ นามตะ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี