วันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขึ้นขบวนรถม้า บริเวณโรงงานนมภาคกลาง นายศราวุธ ก้อนคำ เกษตรกร สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และนายสุภาสิต สูบกำปัง สมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ต.คลองไทร อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นขบวนอัญเชิญ เพื่อส่งมอบถ้วยพระราชทานฯ ขึ้นประดิษฐานที่แท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทั้งนี้ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ส่งมอบถ้วยจำลองให้เเก่เกษตรกร ณ บริเวณหน้าอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี