วันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งมอบถ้วยจำลองแก่ผู้แทนเกษตรกร นายอนันต์ ศิริสาร และนายสรวิชญ์ เหล็งหวาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี