วันที่ 19 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคุณสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 โดยมีคุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ,คุณวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ,ทีมงานผู้บริหารและคณะ เข้าร่วมกิจกรรม CG/CSR ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัยซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน