ช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันวิ่ง “นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ” ณ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จัดโดย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความสามัคคีระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ( นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ และ นายศรัทธา คชพลายุกต์ ) และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด (นายสันติภาพ ลิมประพันธ์) มาร่วมงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการ CG /CSR อ.ส.ค.ร่วมวิ่งการแข่งขัน ระยะทาง10.5 กิโลเมตรด้วย