ช่วงค่ำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “นายฮ้อยเดย์” จัดขึ้นโดยคณะทำงานการประกวดโคนม ครั้งที่ 37 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าร่วมเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนม ทั้งยังเป็นการขอบคุณเกษตรกรฯ ที่ทำให้การจัดงานประกวดโคนมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเเสดงความยินดีกับเกษตรกรฯ ที่ได้รับรางวัล ต่างๆ ตลอดจนใช้เวทีนี้เพื่อเป็นโอกาสกระตุ้นให้เกษตกรฯ ได้มีการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้ธำรงอยู่ตลอดไป
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี