เช้าวันที่ 30 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ชนะเลิศการประกวดโคนม พระราชทานเกียรติบัตรแก่สหกรณ์โคนมที่ชนะเลิศการประกวด ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแนวความคิด และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินตามพระราชอัธยาศัย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสหกรณ์โคนม และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จ
ซึ่งในปีนี้งานเทศกาลโคนมแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทาน สู่โคนมไทย 4.0” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังแสดงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนม