ช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ได้ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ “แปรรูป ผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหา สับปะรดล้นตลาด”โดยได้รับ เกียรติจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช ) เป็นประธานเปิดงาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายธีรพันธ์ นันทกิจ) และ น.สพ.สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการ กษ.รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์โคนม ไทย- เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จากนั้น ได้เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์