เช้าวันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด ผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. และสหกรณ์/เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดงาน Sukhothai Field Day ครั้งที่ 4 และเปิดป้ายโรงงานอาหารสัตว์ สำหรับโคนมและโคเนื้อ ภายในงานมีการจัดบูธการเรียนรู้ และนิทรรศการจาก อ.ส.ค. กรมปศุสัตว์ หน่วยงานเอกชน และการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “การจัดการอาหาร เพื่อยกระดับภาพน้ำนมดิบให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน” โดย ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์ ณ โรงงานอาหารสัตว์ สำหรับโคนมและโคเนื้อ สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด

P