ช่วงเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Thai – Denmark Cash Van” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ผู้แทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค บริษัท มหาอิศราสมบัติ จำกัด สหกรณ์โคนมนครลำปาง และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร 13 อำเภอ โดยได้เรียนเชิญ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนรถ “Thai – Denmark Cash Van” วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมสร้างการรับรู้ในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 %  ไม่ผสมนมผง อีกทั้งเพื่อขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น โครงการ “Thai-Denmark Cash Van”  พื้นที่จังหวัดลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 จัดงาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง