ช่วงเย็นวันที่ 12 มกราคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai-denmark milksic festival ครั้งที่2 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) /รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี(นายอลงกต วรกี) /สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์)/ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์) /กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ )และ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้บริหาร/ พนักงาน อ.ส.ค. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ โซนนิทรรศการ อ.ส.ค. /โซนกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” ในโครงการรีไซเคิลกล่องนม ยูเอชที /กิจกรรมชิงโชคเพื่อลุ้นของรางวัล/ และการแสดงจากศิลปิน ว่าน ธนกฤต, วง Mild โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี