วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  การเปิดศูนย์ข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเเหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ อ.ส.ค. สำหรับให้บริการเเก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจมาสืบค้นข้อมูล ประวัติ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ อ.ส.ค.โดยมีการเปิดให้บริการตามวันและเวลาทำการราชการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30น.