เช้าวันที่ 30 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” โดยมีดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ,ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม จากนั้น มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง
1.Maximize farm technology and Modemize dairy industry in Thailand โดย บริษัท Progressus
2.การเลี้ยงลูกโคนมด้วยโปรแกรม Lifestart program เพื่อเป็นแม่โคนมผลผลิตที่ดีในอนาคต โดย บริษัท Trouw Nutrition ร่วมกับ บริษัท นิวทรีเมด จำกัด
3.หลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟาร์มโคนม โดย สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ณ อาคารนิทรรศการวิชาการ เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี