วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ
“โคนม 4.5 : เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ให้กับฟาร์มโคนม” (Dairy 4.5 : Smart Application to Smart Farmer) โดย สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารนิทรรศการวิชาการ “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2563 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี