ช่วงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ พรหมปลัด หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ร่วมต้อนรับ  ณ วัดหนองตาแต้ม  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์