วันที่ 26 มิถุนายน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 7  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้  100% ไม่ผสมนมผงให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 10 โรงเรียน ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี