วันที่ 26 มิถุนายน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 8  ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน CSR ของ อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้  100% ไม่ผสมนมผงให้แก่เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 61 คน