วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 โดยมี ดร.ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาและการบรรยายหัวข้อแผนการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อแบรนด์ที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย อาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ห้อง 306 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน