วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด” Milketing From Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 3 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมเปิดโครงการครั้งแรกให้กับนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนให้หันมาบริโภคนมไทย-เดนมาร์คเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา โดยให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ ในห้องเรียน มาช่วยพัฒนาและต่อยอดความคิด สร้างประสบการณ์จริง ในการเป็นสุดยอดนักการตลาดในอนาคต ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเสวนา “อ.ส.ค กับ การนำพานมไทย-เดนมาร์ค สู่ นมแห่งชาติ” โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ คุณธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร BrandAge พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อแผนการตลาด ” Milketing From Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค” โดยอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ