วันที่ 6 มกราคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวภรภัทร จินายน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวดวงพร บุญกูล หัวหน้ากองเลขานุการ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานความร่วมมือ R’Project เพื่อการบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำอย่างบูรณาการ ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงาน มีการแจกพันธ์กล้าไม้ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรนำไปเพาะปลูก