ช่วงบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
1.มอบหลังคาเขียว ที่ผลิตจาก กล่องนม UHT ที่ใช้แล้วมาทำการรีไซเคิล ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 6 รายที่ประสบพายุวาตภัย เมื่อเดือนเมษายน 2561 จำนวน 206 แผ่น คิดเป็นมูลค่า 98 800 บาท ซึ่งเป็นโครงการ CSR ร่วมกับ บริษัท Tetra Pak (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด
2. มอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐานฟาร์มGAP (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม) แก่ฟาร์มเกษตรกร จำนวน 21 ฟาร์ม