วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคุณวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และคุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดทีมเชียร์ ในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและทุนการศึกษา แก่ทีมชนะการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– รางวัลดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประกวดทีมเชียร์ ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
– รางวัลดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น