เช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบรางวัล การประกวดโคนมประเภทที่ 4 โคนมอายุระหว่าง 21-24 เดือน (ไม่ผ่านการรีดนม) ที่มี รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ จากมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุนทร อุ่นบริบูรณ์ หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอดุลย์ วังตาล จากสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทย-โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน โดยมีฟาร์มโคนม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 โคนมจาก สุชาติฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด

รางวัลที่ 2 โคนมจาก SJ สมนึกฟาร์ม สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน ซับสนุ่น จำกัด
รางวัลที่ 3 โคนมจาก ดินดำน้ำใสฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก โยธินฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก วิชาญฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด
ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี