ช่วงเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงาน อ.ส.ค.ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competncy) ณ ห้องประชุม Wellcome Hall อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตร พัฒนาการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน

       และเพื่อประเมินผลและติดตามผลสัมทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานของบุคลากร