วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เดินทางลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานกั้นรั้วแนวเขตบริเวณ “โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน” โดยมี นายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้การต้อนรับและลงพื้นด้วย ณ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง