27 เม.ย.2559 ท่านรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายนพดล ตันวิเชียร ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้และฟาร์มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้