ช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ขนาด 250 มล. ให้กับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด – 19 จากนั้นได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อติดตามงาน และได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. หลังการพิจารณามาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์การควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี