ช่วงบ่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ มอบหมายให้ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนา Milk Talk ในหัวข้อ Milk Land & Milk Shop ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่มีความหลากหลาย เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น โดยมี ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมอบหมายให้ น.สพ.วิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เสวนาวิชาการในหัวข้อ”ถอดบทเรียนจากเซียนนม” ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 ที่จัดโดยกรมปศุสัตว์