เช้าวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนากิจการโคนมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยจะมีพิธีลงนามในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 นี้ ภายใต้ key message “ สวทช.-อ.ส.ค. พัฒนานวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมโคนมไทยคุณภาพสูง”
ซึ่งความร่วมมือที่จะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและนวัตกรรมในกิจการโคนม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม CC-402 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี