วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินโครงการฯ และอาจารย์เกษมสันต์ สารภี ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์อิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงเเรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี