เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยฯ ประจำฝ่าย/สำนักงาน และกลุ่ม Talent ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (Research consulting and progress) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ประสานงาน และดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล