ช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนม รวมทั้งตลาดนม เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับ พร้อมนำชมร้านนมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภายในตลาด อตก. ณ สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ