ช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงงานนม อ.ส.ค.ขอนแก่น พร้อมมอบนโยบาย การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร การขยายฐานเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม และการขยายตลาดนมไทยเดนมาร์ค สู่ตลาดต่างประเทศ ตลอดจน การบริหารจัดการ นมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ที่ให้ เกษตรกร/ สมาชิกส่งนม อ.ส.ค. ผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของนมโรงเรียน และ อ.ส.ค.ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต ต้องผลิตนมโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน และปลายน้ำ ที่ต้องมีระบบการขนส่ง และการจัดการที่ดี เพื่อเด็กนักเรียน จะต้องได้ดื่มนมที่ดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของนมโรงเรียน โดยมี ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำทีมผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง อ.ส.ค. และหัวหน้าส่วนราชการ จ. ขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด โดยมีกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมเกษตรกร ร่วมต้อนรับ