ช่วงบ่ายวันที่ 4 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์) พร้อมด้วย ที่ปรึกษา รมช.กษ ( ดร. อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ผู้ตรวจราชการ กษ เขต 12 (นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ) ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมนำถุงยังชีพ นม ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้ อ.ส.ค. ได้ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์นม UHTไทย- เดนมาร์ค จำนวน 18,000 กล่องและน้ำดื่ม ไทย- เดนมาร์ค ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น