บ่ายวันที่ 23 ก.ย. 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์) และที่ปรึกษารัฐมนตรี (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ) ให้เกียรติร่วมการประชุม คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 12/2562 โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. คณะกรรมการ อ.ส.ค. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ
จากนั้น ประธานกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่กรรมการฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ 3 ท่านได้แก่

1 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( ติดราชการ )
2 นางพิมพร โอวาสิทธิ๋ รองผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ
3 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

ณห้องประชุม 3 ( ชั้น 5 ) สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ